Bumpsteer, Camber und Rollcentrum Correktion Kit E36 / E46 WTCC

995.00 €

incl. VAT, plus delivery

Description

MK-Rennsporttechnik Uniball WTCC rear axle correction kit BMW M3E36 E46 Z4 WTCC


Advantages :

    Bumpsteer, camber curves and roll center correction kit rear axle
    Change of the articulation points
    No elastokinematic trace and fall change more
    High Strength Maintenance Free, Water and Saltwater Resistant Fluro Motorsport Uniball Joint (Made in Germany)
    Much more precise rear axle
    Much better feedback
    Significantly more grip
    Beveled edges allow easy installation
    Motorsport tested in various racing series, 24h, BMW Cup and Touristikkehr
    CNC-turned & milled from high-strength aircraft aluminum 7075
    Anodized in black
    Made in Germany
    Material test certificate available
    E46 WTCC and E36 Group A factory

Perfect in conjunction with our rigid rear axle bearing with roll center correction

Fits all 3 series e46 incl M3 and Z4 e85 e86 and all 3 series e36 incl M3 (except Compact E36)

A must for racing cars.

Shipping within Germany 6.99 €

Shipping within EU 16,99 €

!!! WORLDWIDE SHIPPING IS POSSIBLE !!!

Motorsport parts without approval

No withdrawals because motor sports article

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kit de correction d'essieu arrière MK-Rennsporttechnik Uniball WTCC BMW M3E36 E46 Z4 WTCC


Avantages:

    Bumpsteer, courbes de carrossage et kit de correction de centre de roulis, essieu arrière
    Changement des points d'articulation
    Aucune trace élastocinématique et chute ne change plus
    Joint Uniball Fluro Motorsport de haute résistance, sans entretien, résistant à l'eau et à l'eau de mer (fabriqué en Allemagne)
    Essieu arrière beaucoup plus précis
    Beaucoup mieux rétroaction
    Considérablement plus de grip
    Les bords biseautés permettent une installation facile
    Sport automobile testé dans diverses séries de courses, 24h, BMW Cup et Touristikkehr
    Tourné et fraisé à partir d'aluminium 7075 pour avions à haute résistance
    Anodisé en noir
    Fabriqué en Allemagne
    Certificat de test de matériau disponible
    E46 WTCC et E36 Groupe A usine

Parfait en combinaison avec notre roulement d'essieu arrière rigide avec correction du centre de roulis

Convient aux 3 séries e46 y compris M3 et Z4 e85 e86 et aux 3 séries e36 y compris M3 (sauf Compact E36)

Un must pour les voitures de course.

Expédition en Allemagne 6.99 €

Expédition dans l'UE 16,99 €

Pièces de sport automobile sans approbation

Aucun retrait car article de sport automobile

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MK-Rennsporttechnik Kit di correzione assale posteriore Uniball WTCC BMW M3E36 E46 Z4 WTCC


vantaggi:

    Bumpsteer, curve di curvatura e kit di correzione del centro di rotazione asse posteriore
    Modifica dei punti di articolazione
    Nessuna traccia elastokinematic e la caduta cambiano più
    Giunto Uniball Fluro Motorsport resistente all'acqua, resistente all'acqua e all'acqua salata ad alta resistenza (Made in Germany)
    Asse posteriore molto più preciso
    Feedback molto migliore
    Significativamente più grip
    I bordi smussati consentono una facile installazione
    Motorsport testato in varie serie di gare, 24 ore su 24, BMW Cup e Touristikkehr
    CNC tornito e fresato da velivoli ad alta resistenza in alluminio 7075
    Anodizzato in nero
    Made in Germany
    Certificato di prova materiale disponibile
    E46 WTCC ed E36 Group A fabbrica

Perfetto in combinazione con il nostro cuscinetto dell'asse posteriore rigido con correzione del centro del rullo

Adatto a tutte e 3 le serie e46 incl M3 e Z4 e85 e86 e tutte e 3 le serie e36 incl M3 (eccetto Compact E36)

Un must per le auto da corsa.

Spedizione in Germania 6,99 €

Spedizione all'interno dell'UE 16,99 €

Parti Motorsport senza approvazione

Nessun prelievo perché articolo di articoli sportivi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MK-Rennsporttechnik Uniball WTCC bagakselkorrektionssæt BMW M3E36 E46 Z4 WTCC


fordele:

    Bumpsteer, camber kurver og rullecenter korrektion kit bagaksel
    Ændring af artikulationspunkterne
    Intet elastokinematisk spor og fald ændres mere
    High Strength Maintenance Free, Vand og Saltvand Resistant Fluro Motorsport Uniball Joint (Made in Germany)
    Meget mere præcis bagaksel
    Meget bedre feedback
    Signifikant mere greb
    Beveled kanter gør det let at installere
    Motorsport testet i forskellige racer-serier, 24 timer, BMW Cup og Touristikkehr
    CNC-drejede og fræsede fra højstyrkede fly aluminium 7075
    Anodiseret i sort
    Lavet i Tyskland
    Materiale test certifikat til rådighed
    E46 WTCC og E36 Group A fabrik

Perfekt i forbindelse med vores stive bagaksellager med rullecenterkorrektion

Passer til alle 3-serien e46 inkl M3 og Z4 e85 e86 og alle 3-serien e36 incl M3 (undtagen Compact E36)

Et must til racerbiler.

Forsendelse inden for Tyskland 6,99 €

Forsendelse inden for EU 16,99 €

Motorsport dele uden godkendelse

Ingen tilbagetrækninger fordi motorsportartikel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MK-Rennsporttechnik Uniball WTCC taka-akselin korjaussarja BMW M3E36 E46 Z4 WTCC


etuja:

    Bumpsteer, kallistuskäyrät ja rullakeskuksen korjaussarjan taka-akseli
    Nivellepisteiden muutos
    Ei elastokinemaattisia jälkiä ja kaatumista muutu
    Erittäin vahva huoltovapaa, veden ja suolaisen veden kestävä Fluro Motorsport Uniball -liitos (Made in Germany)
    Paljon tarkempi taka-akseli
    Paljon parempi palaute
    Merkittävämpi ote
    Viistetyt reunat mahdollistavat helpon asennuksen
    Moottoriurheilu testattiin erilaisissa kilpa-sarjoissa, 24h, BMW Cup ja Touristikkehr
    CNC-käännetty & hiottu korkealuokkaisesta lentokoneesta alumiinista 7075
    Anodisoitu musta
    Valmistettu Saksassa
    Materiaalitestitodistus
    E46 WTCC ja E36-ryhmän A-tehdas

Täydellinen yhdessä jäykän taka-akselin laakerin kanssa, jossa on rullauskorjaus

Sopii kaikkiin 3-sarjaan e46 sis. M3 ja Z4 e85 e86 ja kaikkiin 3 sarjaan e36 sis. M3 (paitsi Compact E36)

Täytyy kilpa-autoille.

Toimitus Saksassa 6,99 €

Toimitus EU: ssa 16,99 €

Motorsport-osat ilman hyväksyntää

Ei peruutuksia, koska moottoriurheiluväline

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MK-Rennsporttechnik Uniball WTCC Heckachs Korrektur Kit BMW M3E36 E46 Z4 WTCC


Virdeeler:

    Bumpsteer, Kamellenkierper a Kärkentrum Korrektur Kit Heckachsen
    Ännerung vun den Artikulatiounspunkten
    Keen elastokinematesche Spuer a Fall ännert méi
    HighStrength Maintenance Gratis, Waasser a Salzwasserofstand Fluro Motorsport Uniball Joint (Made in Germany)
    Vill méi präzis Hinterräiss
    Vill besser Feedback
    A méi grousser Grip
    Beveled Kanten erlaaben eng einfach Installatioun
    Motorsport getest an verschidden Rennserie gefuer, 24h, BMW Coupe an Touristikkehr
    CNC-gedreckt a gefréint aus héichfaartem Fliger Aluminium 7075
    Anodized schwaarz
    Made in Germany
    Material Tester Certificat
    E46 WTCC an E36 Grupp Eng Fabréck

Perfekt an der Konstruktioun mat eisem steif räifend Hinterachs mat der Rollzentrum Korrektur

Fir all 3 Serie e46 incl. M3 a Z4 e85 e86 an all 3 Serie e36 incl M3 (ausser Compact E36)

A muss fir Rennautoen.

Versand zu Lëtzebuerg 6,99 €

Shipping innerhalb EU 16,99 €

Motorsport Deeler ouni Zustimmung

Keen Oflaabungen well Motortypsartikel

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MK-Rennsporttechnik Uniball WTCC achteras correctiekit BMW M3E36 E46 Z4 WTCC


voordelen:

    BumpSteer, camber curves en roll center correctiekit achteras
    Verandering van de scharnierpunten
    Geen elastokinematisch spoor en vallen veranderen meer
    Onderhoudsvrij, water- en zeewaterbestendig Fluro Motorsport Uniball-gewricht (Made in Germany)
    Veel nauwkeuriger achteras
    Veel betere feedback
    Aanzienlijk meer grip
    Afgeschuinde randen zorgen voor een eenvoudige installatie
    Motorsport getest in verschillende raceseries, 24 uur, BMW Cup en Touristikkehr
    CNC-gedraaid en gefreesd uit zeer sterk aluminium 7075 voor vliegtuigen
    Geanodiseerd in zwart
    Gemaakt in Duitsland
    Materiaal testcertificaat beschikbaar
    E46 WTCC en E36 Group A fabriek

Perfect in combinatie met ons stijve achteraslager met rolcentrumcorrectie

Geschikt voor alle 3-serie e46 incl M3 en Z4 e85 e86 en alle 3-serie e36 incl M3 (behalve Compact E36)

Een must voor raceauto's.

Verzending binnen Duitsland 6,99 €

Verzending binnen EU 16,99 €

Motorsport onderdelen zonder goedkeuring

Geen opnames omdat motorsportartikelen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MK-Rennsporttechnik Uniball WTCC bakakselrettingssett BMW M3E36 E46 Z4 WTCC


fordeler:

    Bumpsteer, camber kurver og rulle senter korreksjon kit bakaksel
    Endring av artikulasjonspunkter
    Ingen elastokinematisk spor og høst endres mer
    High Strength Maintenance Free, vann- og saltvannsbestandig Fluro Motorsport Uniball Joint (Made in Germany)
    Mye mer presis bakaksel
    Mye bedre tilbakemelding
    Betraktelig mer grep
    Beveled kanter gjør det enkelt å installere
    Motorsport testet i ulike racing-serier, 24h, BMW Cup og Touristikkehr
    CNC-vendt og freset fra høystyrkt fly aluminium 7075
    Anodisert i svart
    Laget i Tyskland
    Materiell test sertifikat tilgjengelig
    E46 WTCC og E36 Group A fabrikk

Perfekt i forbindelse med vårt stive bakaksellager med rulle senterkorreksjon

Passer til alle 3-serien e46 inkl M3 og Z4 e85 e86 og alle 3-serien e36 inkl M3 (unntatt Compact E36)

Et must for racerbiler.

Frakt innen Tyskland 6,99 €

Frakt innen EU 16,99 €

Motorsport deler uten godkjenning

Ingen uttak fordi motorsport artikkel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MK-Rennsporttechnik Uniball WTCC Комплект для коррекции заднего моста BMW M3E36 E46 Z4 WTCC


преимущества:

    Бампер, разворот и изгиб рулевого механизма, задний мост
    Смена точек сочленения
    Эластокинематических следов и падений больше нет
    Высокопрочный, не требующий обслуживания, устойчивый к воде и морской воде соединение Fluro Motorsport Uniball (сделано в Германии)
    Намного точнее задний мост
    Гораздо лучшая обратная связь
    Знаменательно больше сцепления
    Скошенные края позволяют легко установить
    Автоспорт проверен в различных гоночных сериях, 24ч, BMW Cup и Touristikkehr
    Токарный и фрезерный с ЧПУ из высокопрочного авиационного алюминия 7075
    Анодированный в черном
    Сделано в германии
    Имеется свидетельство об испытании материала
    E46 WTCC и E36 Группа A завод

Идеально сочетается с нашим жестким подшипником задней оси с коррекцией центра крена

Подходит для всех 3 серий e46, включая M3 и Z4 e85 e86, и для всех 3 серий e36, включая M3 (кроме Compact E36)

Обязательно для гоночных автомобилей.

Доставка по Германии 6.99 €

Доставка в пределах ЕС 16,99 €

Автоспорт запчасти без согласования

Нет снятий, потому что автоспорт статья

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MK-Rennsporttechnik Uniball WTCC bakaxelkorrigeringssats BMW M3E36 E46 Z4 WTCC


fördelar:

    Bumpsteer, camberkurvor och rullecenterskorrigeringssats bakaxel
    Ändring av ledpunkterna
    Inget elastokinematiskt spår och fall förändras mer
    High Strength Maintenance Free, vatten och saltvattenresistent Fluro Motorsport Uniball Joint (Made in Germany)
    Mycket mer exakt bakaxel
    Mycket bättre feedback
    Betydligt mer grepp
    Beveled kanter möjliggör enkel installation
    Motorsport testad i olika racingserier, 24h, BMW Cup och Touristikkehr
    CNC-vänd & fräsad från höghållfast flygplans aluminium 7075
    Anodiserad i svart
    Tillverkad i Tyskland
    Material test certifikat tillgängligt
    E46 WTCC och E36 Group A fabrik

Perfekt i samband med vårt styva bakaxellager med rullecenterkorrigering

Passar alla 3-serien e46 inkl M3 och Z4 e85 e86 och alla 3-serien e36 inkl M3 (utom Compact E36)

Ett måste för racerbilar.

Frakt inom Tyskland 6,99 €

Frakt inom EU 16,99 €

Motorsport delar utan godkännande

Inga uttag eftersom motorsportartikel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MK-Rennsporttechnik Uniball WTCC kit de corrección del eje trasero BMW M3E36 E46 Z4 WTCC


Ventajas:

    Bumpsteer, curvas de inclinación y kit de corrección del centro del rodillo eje trasero
    Cambio de los puntos de articulación.
    No hay traza elastocinemática y cambio de caída más.
    De alta resistencia sin mantenimiento, resistente al agua y al agua salada Fluro Motorsport Uniball Joint (Hecho en Alemania)
    Eje trasero mucho más preciso.
    Mucho mejor feedback
    Significativamente más agarre
    Los bordes biselados permiten una fácil instalación
    Motorsport probado en varias series de carreras, 24h, BMW Cup y Touristikkehr
    CNC torneado y fresado de aviones de alta resistencia de aluminio 7075
    Anodizado en negro.
    Hecho en alemania
    Certificado de prueba de material disponible
    E46 WTCC y E36 Grupo A de fábrica

Perfecto en combinación con nuestro rígido rodamiento del eje trasero con corrección del centro del rodillo

Se adapta a las 3 series e46 incl M3 y Z4 e85 e86 y las 3 series e36 incl M3 (excepto Compact E36)

Una visita obligada para los coches de carreras.

Envío dentro de Alemania 6.99 €

Envío dentro de la UE 16,99 €

Partes de automovilismo sin homologación.

No hay retiros porque el artículo de deportes de motor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MK-Rennsporttechnik Uniball WTCC hátsó tengely korrekciós készlet BMW M3E36 E46 Z4 WTCC


előnyei:

    Bumpsteer, kanyargörbék és görgős középpont korrekciós készlet hátsó tengelye
    A csuklós pontok módosítása
    Nincs több elasztokinematikus nyomkövetés és csökkenés
    Nagy szilárdságú karbantartásmentes, víz- és sósvízálló Fluro Motorsport Uniball Joint (Made in Germany)
    Sokkal pontosabb hátsó tengely
    Sokkal jobb visszajelzés
    Jelentősen nagyobb fogás
    A ferde élek könnyű telepítést tesznek lehetővé
    A motorsportot különböző versenysorozatokon tesztelték, 24 órás, BMW Cup és Touristikkehr
    CNC-esztergált és őrölt nagy szilárdságú repülőgépekből, alumíniumból 7075
    Eloxált fekete
    Gyártott Németországban
    Elérhető anyagvizsgálati tanúsítvány
    E46 WTCC és E36 csoport A gyár

Tökéletes a merev hátsó tengelycsapággyal a görgős középpont korrekcióval együtt

Minden 3 sorozatú e46-hoz, beleértve az M3 és Z4 e85 e86-t és az összes 3-as sorozatú e36-t, beleértve az M3-at (kivéve a Compact E36-ot)

A versenyautók számára kötelező.

Szállítás Németországon belül 6,99 €

Szállítás az EU-ban 16,99 €

Motorsport alkatrészek jóváhagyás nélkül

Nincs visszavonás, mert a motoros sport cikk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MK-Rennsporttechnik Uniball WTCCリアアクスルコレクションキットBMW M3E36 E46 Z4 WTCC


利点:

    バンプステア、キャンバーカーブ、ロールセンターコレクションキットリアアクスル
    調音ポイントの変更
    弾性運動学的な痕跡や転倒変化がない
    高強度メンテナンスフリー、耐水性、耐塩性のFluro Motorsport Uniball Joint(ドイツ製)
    より正確なリアアクスル
    はるかに良いフィードバック
    大幅にグリップアップ
    傾斜した端は容易な取付けを可能にする
    モータースポーツは様々なレースシリーズ、24時間、BMWカップとTouristikkehrでテスト
    高強度航空機用アルミニウム7075からCNC旋盤およびミーリング加工
    黒アルマイト
    ドイツ製
    材料試験証明書あり
    E46 WTCCおよびE36グループA工場

ロールセンター補正機能を備えた当社のリジッドリアアクスルベアリングとの組み合わせで完璧

M3およびZ4 e85 e86を含むすべての3シリーズe46およびM3を含むすべての3シリーズe36(コンパクトE36を除く)に適合

レーシングカーには欠かせません。

ドイツ国内配送6.99€

EU内の配送料16,99€

モータースポーツ部品の承認なし

モータースポーツ用品のため引き落としなし